Menu

Komunitní a volnočasové centrum Malé Březno

 

K O M U N I T N Í    A    V O L N O Č A S O V É    C E N T R U M    M A L É    B Ř E Z N O

 

Stupeň projektu:                architektonická soutěž
Zastavěná plocha:             3 265,1 m2
Obestavěný prostor:        31 523,6 m3
Místo stavby:                    Malé Březno
Ústecký kraj
Datum:                              2016
Architekt:                          Ondřej Hejda, Martin Rössler
Projekční tým:                  Jakub Jiras, Anne-Marie Mašková

Idea – v centru obce vytvořit pevnou strukturu, která svým objemem vymezí okolní prostory, vytvoří vnitřní komorní prostor pro své obyvatele a prostor pro venkovní aktivity obyvatel obce. Bude navazovat přirozeně na své okolí a logickým způsobem propojí různorodé funkce, tak aby se vzájemně prolínaly a doplňovaly. Zastavěné území bude řešeno jako polouzavřený blok odkazující k předchozí zástavbě. Dojem kompaktnosti podpoří také tvar pultových střech sjednocující hmotu bloku.